Finansiniai rezultatai

PAGRINDINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI2022 rugsėjis- rugpjūtis2021 rugsėjis- rugpjūtis2020 rugsėjis- rugpjūtis2019 rugsėjis- rugpjūtis2018 rugsėjis- rugpjūtis
Apyvarta (tūkst. eurų) 100.738 99.364 73.324 75.204 69.322
Bendrasis pelnas (tūkst. eurų) -176 7.350 9.457 6.748 6.447
Grynasis pelnas (tūkst. eurų) 1462 172 5.029 4.071 2.263
EBITDA (mln. eurų) 8,51 5,52 7,25 5,64 4,24
Grynasis pelningumas = grynasis pelnas / pardavimai * 100 1,46% 0,17% 6,86% 5,41% 3,25%
Vidutinė turto grąža ROA = grynasis pelnas / (turtas laikotarpio pradžioje + turtas laikotarpio pabaigoje) / 2 *100 0,42% 0,05% 1,78% 2,15% 7,10%
Nuosavybės grąža ROE = grynasis pelnas / nuosavas kapitalas * 100 5,52% 0,69% 20,37% 20,66% 14,21%
Skolos koeficientas = įsipareigojimai / turtas 0,7 0,7 0,7 0,66 0,57

 

AB Vilniaus baldai kartu su finansinės veiklos rodikliais, parengtais pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), finansinėse ataskaitose pateikia ir TFAS nenumatytus finansinės veiklos rodiklius, gautus iš parengtų finansinių ataskaitų arba remiantis jomis.

Šie alternatyvūs veiklos rodikliai, Bendrovės vertinimu, yra svarbi papildoma informacija investuotojams ir kitiems finansinių ataskaitų vartotojams. Alternatyvūs veiklos rodikliai ir turi būti traktuojami kaip papildoma informacija, parengta remiantis TFAS.

Bendrovė žemiau pateikia alternatyvių veiklos rodiklių apžvalgą, jų apibrėžimą ir sudarymo metodiką, kuri gali skirtis nuo kitų įmonių naudojamos metodikos.

 

Rodiklio pavadinimas
Rodiklio formulė
Rodiklio reikšmė ir interpretavimas

Grynasis pelningumas

grynasis pelnas / pardavimai * 100

Jis parodo, kiek eurų grynojo pelno duoda 1 euro vertės pardavimai. Didesnė rodiklio reikšmė parodo aukštesnį įmonės pelningumą.

Vidutinė turto grąža ROA

grynasis pelnas / (turtas laikotarpio pradžioje + turtas laikotarpio pabaigoje) / 2 *100

Rodiklis parodo, kokią procentinę grąžą uždirba įmonė iš turto. Didesnė rodiklio reikšmė tapatinama su efektyvesniu turto panaudojimu.

Nuosavybės grąža ROE

grynasis pelnas / nuosavas kapitalas * 100

Rodiklis parodo kokią procentinę grąžą uždirba įmonė iš kiekvieno akcininkų investuoto piniginio vieneto. Aukštesnė rodiklio reikšmė vertinama kaip geresnė.

Grynasis pelnas akcijai EPS

grynasis pelnas / akcijų skaičius

Rodiklis parodo kokia įmonės pelno dalis tenka vienai paprastajai akcijai.

Skolos koeficientas

įsipareigojimai / turtas

Koeficientas parodo, kokia įmonės turto dalis yra finansuota iš skolintų lėšų. 

Skolos - nuosavybės koeficientas

įsipareigojimai / akcinis kapitalas

Koeficientas parodo, kiek vienam nuosavo kapitalo eurui tenka skolų.

Bendras likvidumo koeficientas

trumpalaikis turtas / trumpalaikiai įsipareigojimai

Koeficientas parodo įmonės galimybę įvykdyti trumpalaikius įsipareigojimus, panaudojus turimą trumpalaikį turtą.

Turto apyvartumas

pardavimai / turtas

Turto apyvartumas rodo kaip efektyviai pajamų sukūrimui panaudojamas įmonės turtas. Šis rodiklis lygina įmonės pajamas ir jos turtą, ir kuo jis yra aukštesnis, tuo įmonė efektyviau išnaudoja savo turtą.

Akcijos buhalterinė vertė

nuosavas kapitalas / akcijų skaičius

Pasako kiek grynojo turto vienai akcijai priklauso pagal balansines turto vertes.

EBITDA

pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą + finansinės veiklos sąnaudos - finansinės veiklos pajamos + nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos

Pelnas neatskaičiavus ilgalaikio turto nusidėvėjimo, amortizacijos ir finansinės veiklos sąnaudų.

EBITDA iš pagrindinės veiklos

pagrindinės veiklos pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą + nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos

Pelnas iš pagrindinės įmonės veiklos neatskaičiavus ilgalaikio turto nusidėvėjimo, amortizacijos ir finansinės veiklos sąnaudų.

EBIT

pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą + finansinės veiklos sąnaudos - finansinės veiklos pajamos

Pelnas neatskaičiavus investicinės ir finansinės veiklos sąnaudų.

Kainos ir pelno vienai akcijai santykis P/E

akcijos rinkos kaina/ grynasis pelnas vienai akcijai

Rodiklis parodo kiek įmonės akcijos kainuoja lyginant su jos grynuoju pelnu.