Etikos principai

Lygios galimybės darbe

Bendrovėje skatiname įvairovę. Netoleruojame diskriminacijos bet kokiu pagrindu – dėl etninės kilmės, lyties, seksualinės orientacijos, šeiminės ar socialinės padėties, tėvystės ar motinystės, religijos, politinių pažiūrų, pilietybės, neįgalumo ar amžiaus. Diskriminacijos netoleravimą ir lygias galimybes užtikriname visuose darbuotojų valdymo procesuose – laisvų darbo vietų skelbimo, atrankos, įdarbinimo, ugdymo bei kituose.

Pagarba žmogaus teisėms

Nepriklausomai nuo to, ar darbuotojai būtų laikini, ar nuolatiniai - su visais elgiamės pagarbiai, nepažeidžiant jų orumo ir visiems garantuojant pagrindines žmogaus teises. Gerbiame kiekvieno darbuotojo asmenybę ir individualumą, skatiname teikti pasiūlymus, nuomones ir pastabas, o diskutuodami remiamės argumentais, bet ne asmeniškumais ar emocijomis.

Darbo aplinka be priekabiavimo

Mes netoleruojame priekabiavimo jokia įmanoma forma.

Vaikų ir priverstinio darbo prevencija

Nenaudojame vaikų darbo - neįdarbiname nė vieno darbuotojo, kuris būtų jaunesnis nei įstatymuose nustatytas minimalus leistinas įdarbinimo amžius. Bendrovėje griežtai draudžiamos bet kokios priverstinio darbo formos.

Narkotikai, alkoholis ir kitos psichotropinės medžiagos darbo vietoje

Darbas Bendrovėje reikalauja aiškaus mąstymo, neretai ir gebėjimo greitai reaguoti – nuo to priklauso ne tik darbo kokybė, o ir bendradarbių bei paties darbuotojo saugumas. Alkoholio, narkotikų ar netinkamai vartojamų vaistų poveikis sumažina darbuotojo gebėjimą gerai atlikti savo pareigas - todėl Bendrovėje griežtai draudžiama piktnaudžiauti narkotikais, alkoholiu ar kitomis psichotropinėmis medžiagomis.

Darbuotojų sauga ir sveikata

Įsipareigojame savo darbuotojams užtikrinti saugią darbo aplinką. Nemokamai aprūpiname darbuotojus tinkamomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis.

Kyšininkavimas ir korupcija

Nė vienas įmonėje dirbantis asmuo negali nei tiesiogiai, nei netiesiogiai prašyti, duoti ar priimti kokius nors asmeninius mokėjimus, dovanas arba gauti naudos mainais už sudarytas palankias sąlygas, kuriomis siekiama paveikti verslo sandorį arba įgyti verslo ar asmeninį pranašumą.

Bendrovės tiekėjai, subtiekėjai ir jų verslo aplinka

Rūpinamės, kad Bendrovės verslo partneriai, paslaugų, prekių ar žaliavų tiekėjai bei šių tiekėjų tiekėjai taip pat laikytųsi tų pačių principų dėl jų darbuotojų lygių galimybių darbe, pagarbos žmogaus teisėms, priekabiavimo, vaikų ar priverstinio darbo prevencijos, rūpinimosi darbuotojų sauga ir sveikata bei narkotikų, alkoholio ar kitų psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos.

Psichologinio smurto (įskaitant mobingą) prevencijos, atpažinimo ir reagavimo tvarką galimą atsiųsti čia